Informacje o dofinansowaniu

flaga i godło Rzeczypospolitej Polskiej

Projekt „Ucz się u mistrza” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8. Rynek pracy, Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, Poddziałanie 8.4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP, Typ B.

Cel główny projektu:
zwiększenie dostępności do usług rozwojowych dla firm i ich pracowników z wybranych branż usługowych, szczególnie dotkniętych skutkami pandemii COVID-19, z wykorzystaniem podmiotowego systemu finansowania (bony rozwojowe)

Cel szczegółowy programu operacyjnego, który zrealizuje projekt:
zwiększenie dostępności do usług rozwojowych dla MŚP

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przez budżet państwa.

Wartość projektu:
4 800 721,79 zł

w tym wkład funduszy europejskich:
4 080 613,52 zł

w tym wkład budżetu państwa:
240 108,27 zł

Projekt „Ucz się u mistrza” jest realizowany równolegle z działaniami komplementarnymi „MSUES plus” w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Oś 13).