FAQ

Tu znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Przedsiębiorca zainteresowany realizowaniem w projekcie usług dla innych przedsiębiorców z branży powinien:

 • odbyć konsultacje w Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia, podczas których dowie się, jakie wymagania jakościowe powinny spełniać usługi uczenia w miejscu pracy;
 • podpisać deklarację, w której zobowiąże się do realizowania usług w projekcie zgodnie z wymaganiami jakościowymi MSUES plus;
 • jeżeli nie ma doświadczenia w uczeniu dorosłych – wziąć udział w konsultacjach z ekspertami z zakresu psychologii, pedagogiki i metodyki;
 • wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie www.umistrza.pociągdokariery.pl;
 • podpisać umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie.

Nie. W przypadku dostawców usług wielkość przedsiębiorstwa nie ma znaczenia.

Tak. Siedziba przedsiębiorstwa w przypadku dostawców usług nie ma znaczenia. Ważne, aby dostawca usług miał potencjał techniczny do realizowania usług uczenia w miejscu pracy na terenie Małopolski.

Tak. Warunek jest jeden: nie można się uczyć w specjalności, w której jest się dostawcą usług / mistrzem.

Nie. Dostawca usług oferuje usługi uczenia w miejscu pracy innym przedsiębiorcom z branży oraz ich pracownikom. Mistrz może zatem uczyć wyłącznie pracowników innych firm.

Usługa uczenia w miejscu pracy ma charakter indywidualny. W tym samym czasie może w niej brać udział jedna osoba lub maksymalnie dwie, jeżeli ich umiejętności przed rozpoczęciem usługi są na podobnym poziomie.

Tak. Dostawca usług może zaznaczyć w bazie, że jest możliwość zrealizowania oferowanej przez niego usługi u klienta.

Nie ma takiego limitu. Jeżeli oferowane przez dostawcę usługi cieszą się powodzeniem klientów, może on zrealizować dowolną ilość usług w projekcie.

Dostawca usług musi dostarczyć do Operatora:

 • listę obecności;
 • zaświadczenie lub certyfikat potwierdzające ukończenie udziału w usłudze i/lub potwierdzenie osiągnięcia przewidywanych efektów kształcenia przez Uczącego się, jeśli dotyczy (oryginał dla Klienta, kopia dla Operatora);
 • fakturę/rachunek za rzeczywistą wartość usługi  (oryginał dla Klienta, kopia dla Operatora) zawierającą: nazwę Klienta, który skorzystał z usługi, daty przeprowadzenia usługi, tytuł usługi zgodny z Kartą Usługi wraz z identyfikatorem Karty Usługi (ID Karty Usługi Indywidualnej), liczbę godzin (która jest jednocześnie wartością jednostkową na fakturze/rachunku), numer ID wsparcia, termin zapłaty faktury/rachunku, dane płatnika, tj. Operatora (SODEXO BENEFITS AND REWARDS SERVICES POLSKA SP Z O O, Ul. Wincentego Rzymowskiego 53 02-697 Warszawa, NIP 5222357343);
 • dokument potwierdzający zapłatę kwoty przewyższającej określone limity (w tym wynikające z potencjalnych zaokrągleń fiskalnych) i/lub potwierdzenie zapłaty VAT (jeśli dotyczy).

Szczegółowe informacje na temat rozliczania usług uczenia w miejscu pracy znajdują się w instrukcji.

Nie ma limitu ofert, które dostawca usług może umieścić w bazie.

Kiedy audytor z Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia podczas realizacji usługi dla klienta stwierdzi, że jest ona zgodna z wymaganiami jakościowymi MSUES plus. Dostawca usług otrzyma wówczas certyfikat potwierdzający otrzymanie znaku jakości MSUES plus, który będzie ważny 3 lata.

Mikro-, mały lub średni przedsiębiorca, w tym osoba prowadząca działalność gospodarczą na własny rachunek, chcący skorzystać z dofinansowania w projekcie, powinien:

 • przejrzeć bazę usług uczenia w miejscu pracy i wstępnie wybrać usługi, z których chciałby skorzystać, aby wiedzieć, ile bonów potrzebuje;
 • wypełnić formularz zgłoszeniowy do projektu na stronie www.umistrza.pociagdokariery.pl, w którym zamówi bony;
 • jeżeli formularz zostanie pozytywnie zweryfikowany, podpisać umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie.

Informacja o liczbie bonów, potrzebnej do skorzystania z usługi, znajduje się w karcie każdej usługi w bazie.

Wkład własny należy wpłacić na konto wskazane w umowie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie w ciągu 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Informacja o wysokości wkładu własnego znajduje się w umowie. Równocześnie w każdej karcie usługi znajdującej się w bazie jest informacja, ile wynosi wkład własny od wartości bonów, które trzeba zamówić, żeby skorzystać z tej usługi.

Ewentualny koszt podatku od usługi uczenia w miejscu pracy (VAT) nie może zostać rozliczony bonami. Jeżeli usługa jest opodatkowana, koszt podatku klient jest zobowiązany wpłacić bezpośrednio do dostawcy usług. Informacja o tym znajduje się w karcie usługi w bazie.

Różnicę pomiędzy wartością bonów, możliwych do wykorzystania przy płatności za usługę a wartością samej usługi należy wpłacić bezpośrednio do dostawcy usługi. Informacja o wysokości dopłaty znajduje się w karcie usługi w bazie.

Tak. Z dofinansowania na usługi uczenia w miejscu pracy mogą korzystać przedsiębiorstwa z siedzibą, filią, delegaturą lub jednostką organizacyjną w województwie małopolskim lub osoby prowadzące działalność na własny rachunek w województwie małopolskim.

W projekcie stosowana jest następująca definicja MŚP:

Zgodnie z art. 2 Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 do kategorii MŚP należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR.

W kategorii MŚP małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln EUR.

W kategorii MŚP mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR.

W kategorii mikroprzedsiębiorstwa należy uwzględnić również osoby prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek.

Każde przedsiębiorstwo większe niż przedsiębiorstwo średnie klasyfikowane będzie jako przedsiębiorstwo duże.

Przy obliczaniu liczby personelu i kwot finansowych należy określić stopień powiązań/należności danego przedsiębiorstwa zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

Wyróżnia się przedsiębiorstwa samodzielne, partnerskie oraz powiązane. Do określania liczby personelu i kwot finansowych wykorzystuje się dane odnoszące się do ostatniego zatwierdzonego okresu obrachunkowego i obliczane są w skali rocznej. Uwzględnia się je począwszy od dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych. Kwota wybrana jako obrót jest obliczana z pominięciem podatku VAT i innych podatków pośrednich.

Jeżeli w dniu zamknięcia ksiąg rachunkowych dane przedsiębiorstwo stwierdza, że w skali rocznej przekroczyło pułap zatrudnienia lub pułapy finansowe, określone w art. 2 Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 lub spadło poniżej tych pułapów, uzyskanie lub strata statusu średniego, małego lub mikroprzedsiębiorstwa następuje tylko wówczas, gdy zjawisko to powtórzy się w ciągu dwóch kolejnych okresów obrachunkowych.

W przypadku nowo utworzonych przedsiębiorstw, których księgi rachunkowe nie zostały jeszcze zatwierdzone, odpowiednie dane pochodzą z szacunków dokonanych w dobrej wierze w trakcie roku obrotowego.

Badanie wielkości przedsiębiorstwa odbywa się w momencie udzielenia pomocy.

Z możliwości ubiegania się o wsparcie w ramach projektu wyłączone są podmioty, które nie są wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców lub do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub zawiesiły działalność gospodarczą.

Może, pod warunkiem, że dofinansowanie uzyskane w projekcie nie spowoduje przekroczenia limitu pomocy de minimis dla danego przedsiębiorcy.

Nie ma znaczenia, jaką umową związany jest z pracodawcą pracownik, wysłany na usługę uczenia w miejscu pracy.

Nie. Dofinansowanie na usługi uczenia w miejscu pracy otrzymują wyłącznie mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy, w tym osoby prowadzące działalność na własny rachunek. Na usługę mogą oni skierować wyłącznie swoich pracowników.

Osoby zatrudnione na umowach zleceniach i kontraktach B2B spełniają definicję pracownika, mogą zatem uczestniczyć w usługach uczenia w miejscu pracy w projekcie.

Nie ma przeciwskazań, żeby nowozatrudniony pracownik wziął udział w usłudze, jeżeli spełnia wymagania wstępne dla osób korzystających z usługi, stawiane przez dostawcę usługi.

Usługa uczenia w miejscu pracy jest przeznaczona dla pracowników mających doświadczenie w branży, której usługa dotyczy. Nie ma na celu przygotowania zawodowego osób bez kwalifikacji zawodowych, a jedynie doskonalenie lub poszerzanie umiejętności już posiadanych przez pracowników branży.