Zbliżenie na ręce kobiety, która trzyma pędzel kosmetyczny i szminkę. W tle otwarta kosmetyczka

Ostatni miesiąc uczenia w miejscu pracy

Niezależnie, czy jesteś Dostawcą usług, czy uczysz się u Mistrza, przeczytaj to, co przygotowaliśmy. Nawet jeżeli coś nie dotyczy Cię bezpośrednio, możesz przypomnieć o tym drugiej stronie.

1. Dostawco, Mistrzu, Kliencie, Uczniu, przed rozpoczęciem usługi sprawdź koniecznie, czy Karta usługi indywidualnej jest zaakceptowana przez wszystkie strony. Wówczas w bazie ma ona status tzw. granatowy, czyli została opatrzona komentarzem: „Karta jest zatwierdzona i usługa została rozpoczęta”. Jeżeli Karta usługi indywidualnej ma status tzw. różowy, wymaga ostatecznej akceptacji. Po zalogowaniu się w bazie zobaczysz, do kogo należy ruch. Akceptacja Karty przez wszystkich uczestników usługi musi nastąpić nie później niż 24 godziny przed jej rozpoczęciem.

2. Mistrzu, zaraz po zakończeniu usługi zaznacz w Karcie usługi indywidualnej obecność Ucznia i zanim wyjdzie od Ciebie, poproś go o potwierdzenie tego faktu w bazie. Wprawdzie macie na to 12 godzin od zakończenia usługi, ale doświadczenia w realizacji projektu „Ucz się u mistrza” pokazują, że jeżeli nie zrobicie tego od razu po usłudze, potem – w nawale obowiązków – możecie o tym zapomnieć.

3. Mistrzu, po zakończeniu usługi oceń swojego Ucznia w Karcie ewaluacji. Bez tego nie będzie możliwe wygenerowanie w bazie certyfikatu.

4. Uczniu, oceń usługę w bazie, zanim wyjdziesz od Mistrza. Bez Twojej oceny Dostawca usługi nie będzie mógł jej rozliczyć u Operatora finansowego.

5. Dostawco, tylko Karta usługi indywidualnej mająca status tzw. zielony, a więc opatrzona komentarzem: „Kurs został pomyślnie ukończony”, może być przekazana do rozliczenia. Nie czekaj przewidzianych w regulaminie 10 dni od dnia zakończenia usługi na przekazanie wszystkich dokumentów Operatorowi finansowemu. Zrób to jak najszybciej, abyś w przypadku, gdy rozliczenie zostanie Ci zwrócone do poprawy, miał czas na korektę.

6. Dostawco, pamiętaj, że w ramach rozliczenia usługi musisz przekazać Operatorowi finansowemu następujące dokumenty:

 • listę obecności,
 • zaświadczenie potwierdzające ukończenie udziału w usłudze lub certyfikat potwierdzający osiągnięcie przez Ucznia określonych efektów uczenia,
 • fakturę/rachunek za rzeczywistą wartość usługi, zawierającą:
  – nazwę Klienta, który skorzystał z usługi,
  – daty przeprowadzenia usługi,
  – tytuł usługi zgodny z Kartą usługi wraz z ID Karty usługi indywidualnej,
  – liczbę faktycznie zrealizowanych godzin (która jest jednocześnie wartością jednostkową na fakturze/rachunku),
  – numer ID wsparcia,
  – termin zapłaty faktury/rachunku, uwzględniający terminy procesu rozliczenia zawarte w Regulaminie, (min. 30 dni),
  – dane płatnika, tj. Operatora finansowego: SODEXO BENEFITS AND REWARDS SERVICES POLSKA SP Z O.O., ul. Wincentego Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa, NIP 5222357343,
 • dokument potwierdzający zapłatę kwoty przewyższającej określone limity (w tym wynikające z potencjalnych zaokrągleń fiskalnych) i/lub potwierdzenie zapłaty VAT (jeśli dotyczy).

7. Dostawco, pamiętaj, że wszystkie usługi muszą zostać rozliczone do 15 maja 2023 roku. Ten termin jest nieprzekraczalny.